Infoavond over “toekomst van het centrum” voorlopig uitgesteld: laatste ontwikkelingen vragen om herbezinning

De participatiegroep geeft in een persbericht aan waarom deze avond niet door gaat. De Vflyer keugat highres A4rienden komen hier ook nog op terug.

Huizen 12-02-2017. De door de participatiegroep aangekondigde infoavond op 15 februari a.s. over de toekomst van het centrumgebied in het Oude Dorp gaat niet door. De belangrijkste reden is dat door de gebeurtenissen van afgelopen week de participanten, te weten het Huizer Initiatief Platform, de winkeliers van ’t Hart van Huizen, de bewoners van de Tuinstraat en de Vrienden van het Oude Dorp, zich moeten heroriënteren op deze laatste ontwikkelingen. Het zeer recente akkoord van de gemeente met Visser Bouw Maatschappij, gevolgd door vrijgegeven informatie over het kostenaspect voor onder ander ondergronds parkeren maakt een andere insteek voor de paneldiscussie noodzakelijk. Het is niet mogelijk om binnen een paar dagen een beeld te vormen van de consequenties en daaruit de juiste informatie te destilleren. De participatiegroep is van plan op een nader te bepalen datum alsnog een informatieavond te organiseren.

Roerige week voor participanten
Visser KeucheniushofDinsdag 7 februari jl werd de participatiegroep geïnformeerd over het akkoord met Visser Bouw Maatschappij en de definitieve plannen voor de Keucheniushof. Hoewel de groep op zich bepaald niet ontevreden is over het ontwerpplan binnen de maat en schaal van het Oude Dorp, worden er wel kritische kanttekeningen geplaatst. De participatiegroep meldt hierover: “Van meet af aan is gesteld dat dat het Keucheniusgebied een rol zou moeten spelen in het versterken van de centrumfunctie, zoals dat ook gesteld is in de door de gemeente opgestelde uitgangspunten ontwikkeling visie Keucheniusgebied. Daarin wordt onder meer gesproken over het creëren van een aantrekkelijk verblijfs- en winkelklimaat. In de gemeentebreed geaccordeerde termijnagenda is daarom gesteld dat er bij voorkeur sprake moest zijn van een gelijktijdige ontwikkeling van de beide zijden van de Keucheniusstraat, met ruimte voor een mix van wonen, winkelen en verblijven. In de voorgesteld plannen van de Keucheniushof staat wonen centraal, er is een mogelijkheid tot slechts drie winkels. In de eerder getoonde schetsen van de Keu-Oost is helemaal geen winkelruimte opgenomen. Dus kun je niet spreken van een ontwikkeling conform de wensen van de participatiegroep, zoals steeds is gecommuniceerd”. Een tweede heikel punt is verkeersveiligheid, parkeren en logistiek (de bevoorrading van de winkels via de Keucheniusstraat).“De gemeenteraad heeft in november in een motie afgedwongen dat een onderzoek gehouden moet worden naar primair de kosten van ondergronds parkeren met een inrit aan de Ceintuurbaan en het koppelen van de bestaande garages van Blokker en Albert Heijn. Vrijdag 10 februari hebben we daarover van de gemeente informatie ontvangen, met als conclusie dat dit kostentechnisch onhaalbaar is. Ook de vastgoedeigenaren zien er geen heil in,” aldus de participanten.

De toekomst herbezien
De opzet van de informatieavond was om een zo groot mogelijke groep Huizers te informeren over een aantal punten uit de termijnagenda, een stappenplan met potentiële kansen voor de toekomst van het centrumgebied en daarover vooral meningen en opvattingen te peilen. Door de ontwikkelingen en informatie van afgelopen week is de geplande opzet niet meer mogelijk. De participatiegroep heeft tijd nodig om de huidige plannen alsmede de informatie over verkeersveiligheid, parkeren en logistiek te evalueren. De geplande infoavond wordt uitgesteld, tot een nader te bepalen datum.

15 februari: infoavond toekomst centrum Oude Dorp. Denk, praat en discussieer mee over visie, ambitie en oplossingen.

Op woensdag 15 februari organiseren het Huizer Initiatief Platform, de winkeliers van ‘t Hart van Huizen, de Vrienden van het Oude Dorp en de bewonersgroep Tuinstraat een uitgebreide informatieavond ... >>

Informatieavond over de toekomst van het centrum

Uur U nadert. In april neemt de gemeenteraad een definitieve beslissing over de bouwplannen voor zowel de Westzijde van de Keucheniusstraat als de Oostzijde. Da’s mooi kun je dan zeggen, dan gebeurt ... >>

Nu of nooit: cruciaal moment voor de ontwikkeling van “Keu-Oost” en centrum Oude Dorp

Hoewel er in de lokale media al veel gepubliceerd is over de geplande ontwikkeling van de Keucheniusstraat, hebben zowel de Vrienden als de overige participanten de laatste tijd weinig van zich laten ... >>

Het Keucheniushof: de valkuil van tevredenheid

Het bruist, het gonst, het knettert in het Oude Dorp. Eenieder heeft Lof voor het Hof, de media staan nog immer bol van de redactionele schouderklopjes aan de wethouder, de gemeente, de gemeenteraad ... >>

Dromen over De Havenstraat als een “ketting met sieraden”

Het participatieproces rond de Keucheniushof is door de betrokken participanten tevens gebruikt om een visie op de toekomst van het Oude Dorp los te laten. Zo is er in het einddocument een paragraaf ... >>

Naar de Open Lucht Opera? Dat kan straks in het Huizer Stadspark

(Waar willen we met het centrum in het Oude Dorp naar toe? Nu het participatieproces rond het Keuhart voorlopig is afgerond, moet de gemeenteraad in september 2016 een ei leggen over de voorstellen ... >>